Oferta

Specjalizujemy się w nietypowych, szytych na miarę rozwiązaniach.

Tworzymy dedykowane rozwiązania


  • Aplikacje na Facebook

    Efektywne zarządzanie budżetem re­kla­mo­wym w mediach spo­łe­czno­ścio­wych nie jest ła­twym za­da­niem. Z po­mo­cą przy­cho­dzą a­pli­ka­cje kon­kur­sowe, któ­re an­ga­żu­ją u­cze­stni­ków, poz­wa­la­ją zdo­by­wać co raz to wyższe wyniki i kolejne osiągnięcia. Zarówno rywalizacja jak i kooperacja pomiędzy uczestnikami prze­kła­da się na wzrost licz­by pu­bli­ka­cji i zwięk­szony zasięg wirusowy.

  • Gry flash

    Flash odżył dzięki te­chno­lo­gii Adobe Air. Łatwy eksport apli­ka­cji flash na plat­formy mobilne sprawił, że jest to jedno z częściej u­ży­wa­nych rozwią­zań do multi­plat­for­mowej rozrywki. Jedna apli­kacja dzia­ła­jaca na WWW, kioskach inter­akty­wnych, ściągalna na Android i iOS wy­zna­cza nowe kie­runki na rynku roz­rywki i edu­kacji.

  • WWW

    Dopracowany do granic mo­żli­wości landing page to pod­sta­wowe narzę­dzie u­zys­kania od­po­wie­dniej kon­wersji. Po­łą­czony z kam­pa­nią re­mar­ke­tingową, wty­czkami społeczno­ściowymi poz­wala budować zna­czący zasięg. Dobrze sprawdza się w kam­pa­niach spo­łe­cznych, kampa­niach 1% jak i w akcjach komer­cyjnych.